Skip to main content

Praktijkregels

De praktijk werkt hierbij volgens de beroepscode van het NIP. Hieronder volgt een samenvatting van de voor u belangrijkste punten.

Afspraak afzeggen
Indien u een afspraak wilt afzeggen, dient u dit 24 uur van tevoren te doen, telefonisch of per email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Voor het niet tijdig afzeggen wordt € 54,- Let op: deze kosten worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Echtscheidingssituatie
In de praktijk komen regelmatig kinderen waarvan de ouders gescheiden zijn. Mocht dat bij u het geval zijn, dan gelden voor u de volgende wettelijke regels: Voordat een kind of jongere tot zestien jaar onderzocht of behandeld kan worden, dienen beide ouders schriftelijk toestemming hiertoe te verlenen. Mocht het om welke reden dan ook niet lukken de toestemming van beide ouders te verkrijgen, dan is hulpverlening aan uw kind in deze praktijk helaas niet mogelijk. Wel kunt u in een dergelijke situatie ouderbegeleiding krijgen. Klik hier voor het formulier.

In een echtscheidingssituatie, waarbij er sprake is van een conflict tussen de ouders, waar de kinderen onder lijden, nemen wij ten aanzien van beide ouders een neutraal standpunt in en gaan wij ervan uit dat beide ouders recht hebben op informatie over de voortgang van de behandeling van het kind. Zolang nog geen overeenstemming bestaat over alle zaken die voortvloeien uit de nieuwe situatie van gescheiden huishoudens maken wij geen schriftelijke of mondelinge verslagen van de gesprekken, noch spreken wij een advies uit naar derden. Klik hier voor het formulier.

Privacy
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en mogen alleen met anderen worden besproken wanneer u daar toestemming voor geeft. Als u declareert bij uw zorgverzekeraar, krijgt die wel inzage in duur van de behandeling maar niet in de diagnose of inhoud van de behandeling. Wel heeft de zorgverzekeraar het recht om de behandelaar te controleren. Als de zorgverzekeraar dat via uw dossier wil doen, moet u daar vooraf schriftelijke toestemming voor geven. De behandelaars zijn in geval van verzekerde zorg verplicht bepaalde gegevens aan te leveren aan het DBC Informatie Systeem (DIS). Deze gegevens zijn niet te herleiden tot individuele personen en wordt via beveiligde routes overgedragen. Daarnaast moet in geval van verzekerde zorg informatie over het verloop van de behandeling aangeleverd worden aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Deze informatie wordt gebruikt om behandelaars informatie te geven over hun prestaties in vergelijking met die van anderen. Ook deze informatie is niet herleidbaar tot individuele personen die in behandeling zijn. De gegevens hoeven niet aan het SBG aangeleverd te worden in geval dat de zorg niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Indien u er principiële bezwaren tegen heeft, dat MDS gegevens als bedoeld in artikel 5 van de Regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset Generalistische Basis GGZ aan DIS’, dan kunt u een privacy verklaring tekenen. Klik hier voor het formulier.

Klachten
Wanneer u van mening bent dat wij in het kader van de behandeling van u (of uw kind) onjuist hebben gehandeld, hopen wij dat altijd van u zelf te horen. Wij zullen uw klacht serieus nemen en met u naar een oplossing zoeken. De praktijk hanteert de klachtenregeling van de LVVP.

Beroepsgeheim
Voor psychologen en pedagogen geldt een beroepsgeheim. Dat betekent dat er nooit zonder toestemming van u aan derden informatie wordt gegeven over u (of over uw kind). Als het gaat om doorverwijzing naar, of informatieverstrekking aan, een andere behandelaar mag deze informatie alleen gegeven worden als u daarvoor schriftelijk uw toestemming heeft gegeven. De behandelend psycholoog kan uw situatie vertrouwelijk (en geanonimiseerd) bespreken met collega’s teneinde de behandeling te optimaliseren. Verder worden geanonimiseerde gegevens gebruikt voor het LVVP jaarverslag en wetenschappelijk onderzoek.

Behandelingovereenkomst
De WGBO (algemene Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) vereist dat de patiënt nadrukkelijk instemt met behandeling door ‘Psychologische Praktijk Bremstraat3- psycholoog van Ommeren’ waarbij het volgende dient te worden overeengekomen (artikel 448):

  1. Aard en doel van onderzoek en behandeling;
  2. Te verwachten gevolgen of risico’s voor de patiënt;
  3. Informatie over alternatieve behandelmogelijkheden;
  4. Te verwachten resultaten.

Praktijk Bremstraat3- van Ommeren, gaat ervan uit dat een psychologische behandeling een proces is van ontwikkeling en voortschrijdend inzicht, waarbij doel en werkafspraken gaandeweg mondeling worden aangescherpt. Daarom hanteert ‘Bremstraat3- van Ommeren’ de volgende Behandelingsovereenkomst:

  1. De behandeling is gericht op het onderzoeken en psychologisch behandelen van de aanmeldingsklacht van patiënt, zoals door patiënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) omschreven in het aanmeldformulier, met als doel afname van de klacht, vergroten van het inzicht in de klacht en/of het beter kunnen hanteren van de klacht;
  2. Elke psychologische behandeling kan als onbedoeld neveneffect hebben: tijdelijk uit balans raken, toename van klachten en/of ongewenste reacties vanuit de omgeving van de patiënt. ‘Bremstraat3- van Ommeren’, is verplicht te wijzen op risico’s als deze, maar is er op gericht elk risico te minimaliseren;
  3. Voor elk probleem bestaan altijd meerdere alternatieve behandelvormen. ‘Bremstraat3- van Ommeren’ zal hierop wijzen zodra de behandelaar daar aanleiding toe ziet;
  4. Eindresultaten zijn nimmer te voorspellen. ‘Bremstraat3-vanOmmeren’ streeft echter altijd naar verbetering en zal daarbij slechts reële verwachtingen wekken. De behandeling zal worden voorgezet totdat afdoende resultaat bereikt is of als er geen verbetering meer te verwachten is.
    Indien de behandelaar van ‘Bremstraat3- van Ommeren’ daar aanleiding toe ziet of indien de patiënt daar om verzoekt zal deze Behandelingsovereenkomst nader schriftelijk worden gespecificeerd en vervolgens aan het dossier worden toegevoegd.

Akkoordverklaring
Bij de intake krijgt u een behandelovereenkomst waarin u gevraagd wordt akkoord te gaan met het behandelingsplan en dat u kennis heeft genomen van de praktijkregels en de WBGO.

Disclaimer
De Psychologische praktijk Bremstraat3/Chantal van Ommeren is op geen enkele wijze aansprakelijk voor welke directe of indirect schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie die op of via deze website beschikbaar gesteld wordt. Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site, kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.